Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

A www.vandorbor.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal)

tulajdonosának adatai:

 

CégnévIntegrity Event Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. 2. em. 9

Cégjegyzékszám: 01-09-281362

Adószám: 25545027-2-41

A cég statisztikai azonosítója: 25545027-8230-113-01

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: integrityeventbudapest@gmail.com

(a továbbiakban: Integrity Event Kft.)

 

A Weboldal operatív üzemeltetője: InteliArt Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Ligetszépe utca 6. C. ép

Cégjegyzékszám: 13-09-144677 

Adószám: 23160277-2-13

 

 

 

A szerződés alanyai

 

 1. Résztvevő: azon természetes és jogi személyek, akik az Integrity Event Kft. által megrendezésre kerülő Rendezvényre jogosító birtokosai és ennek részeként elfogadják a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok eltérnek a fogyasztónak minősülő Résztvevők és a jogi személy Résztvevők vonatkozásában, úgy ezt az Integrity Event Kft. az ÁSZF-ben egyértelműen és kifejezetten jelzi.
 2. Rendezvény: az Integrity Event Kft. által megrendezésre kerülő „Vándorbor” elnevezésű eseménysorozat, illetőleg az ennek kapcsán az Integrity Event Kft. által adott időpontban és helyszínen biztosított szolgáltatások összessége.
 3. Szerződő Partner: a Rendezvény megvalósításával összefüggésben az Integrity Event Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló, külön szolgáltatást biztosító vállalkozás.
 4. Fogyasztó: a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Résztvevő, illetőleg a Rendezvényen történő részvételre jogosító belépőjegyet megvásárló személy.

 

 1. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, az ÁSZF hatálya

 

 • A jelen ÁSZF-ben kerülnek meghatározásra az Integrity Event Kft. által megrendezésre kerülő „Vándorbor” elnevezésű rendezvényen (a továbbiakban: Rendezvény) történő részvétel általános feltételei, valamint az Integrity Event Kft. és a Résztvevők között ezen jogviszonyból eredő alapvető jogok és kötelezettségek.

 

 • A jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, az Integrity Event Kft. minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ÁSZF-et a Rendezvény Résztvevője, valamint a Weboldal látogatói még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerjék.

 

 • A jelen ÁSZF rendelkezései irányadók a Rendezvényen történő részvételre, az ezzel összefüggő jogviszonyból eredő, Integrity Event Kft., a Résztvevők, valamint a Szerződő Partnerek közötti jogokra és kötelezettségekre.

 

 • A Weboldalon nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. Az Integrity Event Kft. kifejezetten kizárja a Résztvevőnél vagy a Szerződéses Partnernél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását.

 

 • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Integrity Event Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et alapos okkal egyoldalúan módosítani, így különösen a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály megváltozása, a Rendezvény gazdaságos, magas színvonalú, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontoknak megfelelő lebonyolítása, a jegyértékesítési folyamatok módosulása, valamint az egyéb gazdasági vagy technikai feltételek, piaci folyamatok módosulása ezt indokolja. Az ÁSZF bármely módosítása a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 • A Résztvevő a Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a Rendezvényen történő részvételre jogosító belépőjegy megvásárlásával, illetőleg megszerzésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól.

 

 • A Weboldalon felhasznált védjegyek, ábrás megjelölések és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, ennek megfelelően tilos a Webáruházban megjelenő bármilyen tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. A Rendezvényen történő részvételre jogosító belépőjegy az Integrity Event Kft. előzetes, írásbeli engedélye, illetőleg az erre irányuló külön megállapodás nélkül kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető.

 

 • Az Integrity Event Kft. minden az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért és azért, hogy az ott közölt információk megfelelnek a valóságnak, azonban az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a részére tévesen átadott vagy továbbított információkért, a Weboldal működését biztosító informatikai rendszer hibáiért felelősséget nem vállal.

 

 1. A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

 

 • Az Integrity Event Kft. által megrendezésre kerülő Rendezvényeken történő részvételt az erre jogosító belépőjegy értékesítésével biztosítja a Résztvevő részére, mely jogviszony a belépőjegy ellenértékének megfizetésével, illetőleg a belépőjegy az ellenérték megfizetője részére történő átadásával teljesedésbe megy. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényre történő belépésre és az azon történő részvételre kizárólag az adott Rendezvényre szóló, érvényes belépőjegy birtokában és felhasználásával jogosult.

 

 • Az adott Rendezvény helyszíne, időpontja, illetőleg a Rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb információk, így különösen a Rendezvényen történő részvételre jogosító jegyek árai a Weboldalon, illetőleg az jegyértékesítésért felelő szerződő partner weboldalán kerülnek közzétételre.

 

 • Az Integrity Event Kft. nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért vagy egyéb információkért, így a honlapot Integrity Event Kft. technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a belépőjegyek közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vagy a Rendezvénnyel összefüggő egyéb információra. Ilyen esetekben az Integrity Event Kft. nem köteles az adott szolgáltatást a Weboldalon feltüntetett hibás áron biztosítani, hanem a megrendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő értékesítést, amely ajánlat ismeretében a Résztvevő, döntése szerint jogosult a belépőjegyet a helyes áron megvásárolni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.

 

 • Amennyiben egy adott Rendezvényre jogosító belépőjegy kapcsán akciós ár vagy egyéb kedvezményes lehetőség kerül bevezetésre, úgy az Integrity Event Kft. teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról, igénybevételének feltételeiről.

 

 • A vásárlás folyamata

 

 • A belépőjegy megvásárlását az Integrity Event Kft. szerződéses partnere igénybevételével, a külön erre létrehozott online fizetési felületen keresztül biztosítja. A szükséges adatok megadását és a sikeres banki tranzakciót követően az Integrity Event Kft., illetőleg a jegyértékesítést bonyolító szerződéses partner a belépőjegy letöltését biztosító linket e-mailben küldi el a fizető fél részére. Amennyiben a belépőjegy e-mailes kézbesítése sikertelen, az erre irányuló jelzés esetén azt ismételten és díjmentesen megküldik a fizető fél által megadott e-mail címre. A belépőjegy sikertelen kézbesítése esetén az erről szóló értesítés késedelméből vagy elmaradásából, illetőleg a kézbesítési adatok pontatlan, téves vagy hiányos megadásából eredő károkért, illetőleg a fizetési tranzakció sikertelenségéből eredő károkért az Integrity Event Kft. felelősséget nem vállal. Az Integrity Event Kft. kizárja a felelősségét továbbá arra az esetre, ha a belépőjegy azért nem kézbesíthető, mert a megadott e-mail fiókhoz tartozó tárhely telítettsége miatt a címzett nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a jegyvásárló gondatlanságára vezethető vissza. Ilyen esetekben a felek között a Szerződés nem jön létre. Az Integrity Event Kft. kizárja a felelősségét továbbá minden olyan kárért, amely a fizetési mód alkalmazása során vagy ennek következtében keletkezik.

 

 • A Résztvevő/a belépőjegy megvásárlója tudomásul veszi, hogy a belépőjegyek bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a belépőjegyhez nem kerül meghatározott személy regisztrálásra, erre tekintettel az Integrity Event Kft. a belépőjegyek elvesztéséért, illetéktelen harmadik személyek általi felhasználásáért és ezzel összefüggő visszaélésekért felelősséget nem vállal.

 

 • Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételekről, így különösen a fizetési módokról, számlázásról és adatkezelésről az online jegyvásárlási felületek és elérhetőségek tartalmaznak részletes tájékoztatást.

 

 • A Rendezvényen történő részvételre jogosító belépőjegy szabadon átruházható. Az átruházó fél kötelessége biztosítani, hogy a belépőjegy megszerzője a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. E körben az átruházó és a belépőjegyet megszerző fél jogviszonyáért, illetőleg a belépőjegy átruházásáért az Integrity Event Kft. felelősséget nem vállal.

 

 • A megvásárolt belépőjegy cseréjét, visszaváltását és pótlását, ellenértékének egyéb módon történő megtérítését az Integrity Event Kft. – a Fogyasztókra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével – főszabály szerint kizárja.

 

 1. A Rendezvényen történő részvétel

 

4.1    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen a helyszín sajátosságainak, így különösen környezetvédelmi előírások és általános magatartási normák betartásával jogosult részt venni, a Rendezvény területén csak az erre kijelölt területekre jogosult belépni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendezvényen saját felelősségére vehet részt, a Rendezvény keretében kínált ételeket és italokat saját felelősségére fogyasztja. Az Integrity Event Kft. – a Fogyasztókra vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezéseket ide nem értve – kizárja a felelősségét minden egyéb, az Integrity Event Kft. felelősségi körén kívül eső káresemény, így az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban bekövetkező károk kapcsán. Az Integrity Event Kft. kizárja a felelősségét továbbá a Rendezvény területéhez tartozó parkolóban elhelyezett gépjárművek, illetőleg az egyéb közlekedési eszközök és vagyontárgyak vonatkozásában bekövetkezett károkért. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényhelyszíneken, a szervezők által az egyes programelemekre, szórakoztató játékos programokra vonatkozó, azok mellett kihelyezett játékszabályokat, biztonsági előírásokat teljeskörűen köteles betartani, tudomásul veszi továbbá, hogy bármely programon kizárólag saját felelősségére vehet részt.

4.2    A Résztvevő a Rendezvényen kép- és hangfelvétel készítéséhez, illetőleg megjelenése, képmása és közlése ily módon történő rögzítéséhez és ezen megjelenések közzétételéhez, átdolgozásához, kezeléséhez, többszörözéséhez, felhasználásához a Rendezvényen történő részvétellel ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul azzal, hogy kizárólag külön beleegyezésével nevesíthető.

4.3    A Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét vagy testi épségét, vagyontárgyait sérti vagy veszélyezteti.

 

4.4    Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Integrity Event Kft. a Rendezvény megvalósításához alvállalkozókat, illetőleg egyéb megbízottakat vehet igénybe.

4.5    A Résztvevő jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használhatja fel, azokat nem értékesítheti, azokat más módon nem ellenérték fejében – illetőleg kereskedelmi célokra ellenérték nélkül – nem hasznosíthatja. E körben a Résztvevő által készített kép- és hangfelvétel készítése vagy felhasználása folytán másokat ért személyiségi jogi sérelmek vonatkozásában az Integrity Event Kft. felelősséget nem vállal. Az Integrity Event Kft. kizárja a felelősségét továbbá minden olyan kárért, amely harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása következtében keletkezik.

 

4.6    A Rendezvény ideje alatt, a Rendezvény helyszínén bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység kizárólag az Integrity Event Kft. előzetes írásbeli engedélyével folytatható.

 

 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, véleményét, javaslatait és ötleteit az Integrity Event Kft. korlátlanul és kizárólagosan jogosult felhasználni, hasznosítani, közzétenni vagy átdolgozni, ezzel kapcsolatban a Résztvevő az Integrity Event Kft-vel semmilyen követelést nem támaszthat.

 

V.                  Elállási jog

 

 

 • Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Rendezvényre jogosító belépőjegyet megvásárló személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a megvásárolt belépőjegy a fizető által megadott címre kézbesítésre kerül.

 

 • Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő fél (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Amennyiben a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Integrity Event Kft székhelyére vagy e-mail elérhetőségére. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Fogyasztó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a 6.1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.

 

 • Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy az Integrity Event Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a belépőjegy megfizetett ellenértékét. Az Integrity Event Kft. a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén a belépőjegy felhasználására vagy átruházására a továbbiakban nem jogosult.

 

 • A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 

 

 1. Panaszkezelés, szavatossági igények intézése

 

Panasz

 

 • A Fogyasztó az Integrity Event Kft. szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Integrity Event Kft-vel az Integrity Event Kft székhelyére küldött levélben vagy az info@vandorbor.hu e-mail címen.

 

 • Az írásbeli panaszt az Integrity Event Kft. a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Integrity Event Kft. indokolni köteles. A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 • A panasz elutasítása esetén az Integrity Event Kft. köteles a panasz előterjesztőjét írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

 

Szavatossági igény intézése

 

 • Szavatossági igény érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Résztvevőnek, illetőleg a belépőjegyet megvásárló félnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.

 

Közös szabályok

 

 • Az Integrity Event Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

 

 • A szolgáltatással kapcsolatos bármilyen panasz esetén a Résztvevők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.

 

 

 • Záró rendelkezések

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

 

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

 • Amennyiben az Integrity Event Kft. a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben az Integrity Event Kft. egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

 

 • A békés módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 • A Weboldal felhasználói és látogatói a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal használatát vagy tartalmát érintő, továbbá a Rendezvényekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel az Integrity Event Kft-hez fordulhatnak az info@vandorbor.hu e-mail címen.

 

 • Az adott Rendezvény részvételére jogosító belépőjegy online megvásárlása, valamint a Weboldalon történő információszerzés és tájékozódás feltételezi a Résztvevő, illetőleg a belépőjegy megvásárlója részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Integrity Event Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be.

 

 • Az Integrity Event Kft. jogot formál arra, hogy a Weboldal tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve a belépőjegyek árát is.

 

 

 

 • Vonatkozó jogszabályok

 

A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

45/2014.  (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 5. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről

 

Budapest, 2017. április 25.