ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Általános tudnivalók

Az Integrity Event Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Bank utca 6. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01-09-281362; adószáma: 25545027-2-41; statisztikai azonosítója: 25545027-8230-113-01; képviseli: Ács Anikó;  továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) tiszteletben tartja a www.vandorbor.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal) felkereső, illetve a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.  

A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve, hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő személyek – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatják, hogy hogyan kérhetik a kezelt adatok pontosítását, illetve, hogy miként kérhetik azok zárolását vagy törlését az Adatkezelő nyilvántartásából, illetve, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.  

A Weboldalon található tartalom (grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerző szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási, felhasználási joggal csak az Adatkezelő illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkezik.

 1. A Szabályzat mindenkor hatályos változata a Weboldal felületén mindenki számára elérhető. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.
 2. Az Infotv. 24. § (1) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőst nem nevez ki.
 3. A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.vandorbor.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

II. Értelmező rendelkezések

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított – vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 7. A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Társaság részére személyes adataikat megadják, az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek minősülnek.   

III. A szabályzat hatálya

 1. A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki személyes adatait a Társaság részére elérhetővé teszi. Ennek megfelelően kiterjed azon jogi személyek képviselőire is, ahol a képviselő személyes adatait adja meg. Jogi személyek adatai a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá nem tartoznak.

IV. Adatkezelés célja és keretei

 1. Személyes adatot az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban meghatározott célból és az Infotv. keretei között jogosult kezelni.
 2. A megadott személyes adatok kezelésének célja a Társaság által nyújtott szolgáltatás népszerűsítése, hírlevelek elektronikus úton történő kiküldése útján. Amennyiben az érintett szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisban, vagy le szeretne onnan iratkozni, akkor erre az Adatkezelő kifejezetten és folyamatosan lehetőséget biztosít a kiküldött hírlevelekben feltüntetett módon vagy ezen szándékát az érintett az info@vandorbor.hu e-mail címen jelentheti be az Adatkezelőnek.
 3. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A Társaság a személyes adatokat az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli. Az Infotv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat a Társaság köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.
 4. Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomására, az adat törlésre kerül.
 5. Társaság az érintett felhasználókról adatbázist tart fenn és működtet, amely adatbázisban az érintett adatai is kezelésre kerülnek.
 6. A Társaság a jelen Szabályzatban meghatározott keretek szerint jogosult az érintettek részére e-mailen hírlevelének kiküldésére, amely kizárólag csak a kereskedelmi tevékenységével összefüggésben tartalmazhat adatokat, tényeket vagy egyéb más információkat.
 7. A Társaság adatbázisát a kellő gondossággal védi az illetéktelen behatolóktól és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok illetéktelenek részére ne legyen hozzáférhető. A Társaság gondoskodik az Infotv. 7. §-ban előírt adatbiztonsági követelmények fennállásáról. Az érintettek kötelesek a szabályzatban foglaltak betartására és a jóhiszemű magatartás tanúsítására.

4.1. Cookie

4.1.1.  Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

4.1.2.  „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

2.4 Harmadik személyek által telepített cookie-k

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára (“érdeklődés alapján célzott hirdetés”). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

V. Jogorvoslati jog

 1. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Társaság kérelemre részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 2. Az érintettek kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhetnek az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 5

Honlap: www.naih.hu

Az érintettek az Infotv 22. §-ban meghatározott feltételek mellett fordulhatnak bírósághoz.

VI. Záró rendelkezések

 1. A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti. Érvénytelenség esetén az Infotv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az adatkezelési szabályzat az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával válik hatályossá az érintettel szemben.